REGULAMENT

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A OFICIULUI OMBUDSMANULUI STUDENŢESC (OOS)

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest document reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi responsabilă pentru nici o utilizare care poate fi făcută din informațiile conținute în acesta.

Prezentul document este proprietatea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Este interzisă multiplicarea şi difuzarea acestuia fără acordul conducerii Universităţii.

 

              Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 Prezentul Regulament stabilește cadrul legal de organizare și funcționare a Oficiul Ombudsmanului Studenţesc (în continuare – OOS) din cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (în continuare – USARB), principiile, misiunea, structura, responsabilitățile, funcțiile și organizarea activității OOS.

 

Art.2 OOS își desfășoară activitatea în conformitate cu Carta Universitară a Instituției Publice Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, înregistrată de Ministerul Justiției în data de 11.08.2015 şi altor acte normative în vigoare.

 

Art.3 OOS reprezintă o abordare practică a noii generații de specialiști în domeniul dreptului din USARB pentru a obține o mai bună înțelegere și garantare a respectării drepturilor omului în Moldova cu suportul proiectului European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova (HRLAW), număr de referință 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP din cadrul programului european ERASMUS+.

 

Art.4 OOS este o entitate structurală a USARB, activitatea căruia este coordonată de directorul proiectului HRLAW și Consiliul FDȘS, cu sediul pe adresa: MD 3100, USARB, str. Puskin, 38, corp 45, cab. 556.

 

Capitolul II. MISIUNEA, OBIECTIVELE ȘI ATRIBUȚIILE OOS

Art. 5 Misiunea OOS constă în realizarea unui complex de activități de promovare și garantare al respectării drepturilor omului în USARB, axate pe oferirea consultanţei  independente şi imparţiale, precum şi pe soluţionarea petițiilor privind încălcarea drepturilor şi libertăţilor membrilor comunității academice studențești al USARB, în conformitate cu cadrul normativ național și intern.

 

Art.6 În desfăşurarea activităţii sale OOS colaborează cu factori de decizie din cadrul USARB, subdiviziunile USARB și autoguvernanța studențească, având acces la sursele relevante de informaţii ale USARB.

 

Art. 7 OOS își desfășoară activitatea în baza următoarelor principii:

 1. respectarea drepturilor și libertăților membrilor comunității academice;
 2. confidențialitate;
 3. transparență;
 4. imparțialitate;
 5. independență.

 

Art. 8. Obiectivele OOS sunt:

 1. informarea comunității academice a USARB despre activitatea OOS;
 2. facilitarea comunicării între membrii comunităţii academice, în cazul apariţiei unor conflicte, căutând să îi ajute pe aceştia în soluționarea problemelor apărute;
 3. promovarea intervenţiei preliminare în scopul prevenirii consecinţelor negative ale unui conflict;
 4. promovarea drepturilor şi libertăţilor omului în comunitatea academică din cadrul USARB;
 5. elaborarea şi implementarea diferitor proiecte, împreună cu membrii comunităţii academice, în vederea asigurării drepturilor şi libertăţilor omului;
 6. participarea la elaborarea programelor educaţionale formale şi nonformale în domeniul drepturilor şi libertăţilor omului;
 7. elaborarea şi diseminarea materialelor informative despre drepturile şi libertăţile omului în incinta US

 

Art. 9 OOS are următoarele atribuţii şi competenţe:

 1. primeşte cererile persoanelor ale căror drepturi sau libertăţi au fost încălcate în cadrul comunităţii academice şi decide asupra modului de soluţionare a acestora;
 2. acordă audienţe și consultanță în materia drepturilor omului membrilor comunității studențești USARB;
 3. desfăşoară investigaţii pentru soluţionarea cererilor cu care este sesizat;
 4. formulează recomandări privind repunerea în drepturi a petiționarilor;
 5. ajută părţile implicate în conflict să identifice posibile soluţii de rezolvare amiabilă a problemelor, prin acordarea unor consultații juridice.
 6. colaborează cu factorii de decizie de la nivelul USARB;
 7. monitorizează procedura de repunere în drepturi a petiționarilor;
 8. formulează propuneri privind modificarea şi perfecţionarea reglementărilor interne și procedurale în US

 

Capitolul III. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA OOS

Art. 10 OOS este o structură în dezvoltare, ghidată de echipa de implementare a proiectului HRLAW, Consiliul FDȘS, Catedra de drept.

 

Art. 11 Ombudsmanul studențesc este desemnat, pentru un mandat de 1-3 ani, din rândul studenților FDȘS de către Consiliul FDȘS.

 

Art. 12 Mandatul Ombudsmanului studențesc expiră odată cu finalizarea sau încetarea studiilor în USARB, la cererea acestuia sau prin demiterea din funcție de către Consiliul FDȘS, în cazul nerespectării obligațiunilor prevăzute de prezentul Regulament.

 

Art.13 Ombudsmanul studențesc trebuie să posede cunoştinţe temeinice cu privire la modul de organizare şi funcţionare a USARB, să acționeze conform reglementărilor interne, evitând afilierile susceptibile de a-i afecta independenţa şi imparţialitatea.

Art.14 Atribuțiile Ombudsmanul studențesc:

 1. asigurarea managementului calităţii OOS;
 2. elaborarea strategiilor de activitate pe termen scurt, mediu și lung al OOS;
 3. asigurarea respectării normelor etico-morale în cadrul OOS;
 4. exercitarea funcţiilor şi atribuţiilor la solicitarea membrilor comunităţii universitare sau din oficiu, în limitele stabilite prin prezentul regulament;
 5. formularea recomandărilor privind soluționarea unor cazuri individuale și reprezintarea intereselor mediului academic studențesc în raport cu subunitățile USARB vizate, privind repunerea în drepturi a petiționarilor.
 6. formularea propunerilor de modificare/completare a actelor mormative interne ale USARB
 7. respectarea confidențialității și nedivulgarea informaţiilor şi datelor cu caracter personal care i-au fost comunicate în cadrul activităţii acestuia, decât cu consimţământul persoanei vizate. Informaţiile, documentele şi materialele acumulate în procesul de examinare a cererilor depuse de petiţionari, care confirmă sau infirmă încălcarea drepturilor omului, sunt confidenţiale şi urmează a fi protejate şi după încheierea examinării cererii;
 8. întocmirea și prezentarea raportului anual de activitate a OOS în Ședința Senatului USARB, în care clasifică problemele semnalate şi recomandă modalităţile de rezolvare.

 

Art. 15 Personalul OOS este propus de Ombudsmanul studențesc și aprobat de Consiliul FDȘS, având misiunea de a acorda asistenţă organizatorică, juridică, informaţională şi tehnică studenților USARB.

 

Art. 16 Documentația OOS este constituită din următoarele registre:

 1. registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei în care se înregistrează, în ordine, toate documentele care intră şi ies din OOS, primind număr şi dată de înregistrare;
 2. registrul de evidență a petițiilor;
 3. registrul de audienţe;
 4. registrul de acte emise de Ombudsman în exercitarea atribuţiilor legate de activitatea internă a instituţiei, în care acestea se înregistrează şi li se dă număr, în ordine cronologică.

Art. 17 La sfârşitul fiecărui an, după ultima operaţiune din fiecare registru se va întocmi un proces-verbal de închidere.

 

Art. 18 Procedura de primire şi de soluţionare a petiţiilor:

 1. Petiţiile adresate instituţiei Ombudsmanului trebuie formulate în scris şi pot fi transmise la adresa electronică (usarb@gmail.com) sau transmise la sediul OOS;
 2. Persoanele lezate în drepturile sau libertăţile lor pot sesiza instituţia Ombudsmanului conform programului de audienţe. Audienţele se acordă de Ombudsman, în zilele şi orele stabilite, în baza programării avizate;
 3. Petiţiile anonime nu se înregistrează;
 4. Ombudsmanul poate aproba sesizarea din oficiu atunci când află, prin orice mijloace, că au fost încălcate drepturile sau libertăţile membrilor comunităţii academice;
 5. Procedura desfăşurată ca urmare a sesizării din oficiu încetează la solicitarea persoanei lezate în drepturile şi libertăţile sale.

 

Art. 19 OOS colaborează cu următoarele structuri ale USARB:

 1. Echipa USARB de imlementare a proiectului HRLAW;
 2. Administrația FDȘS;
 3. Consiliul de administrație al USARB;
 4. Șefii catedrelor;
 5. Decanii facultăților;
 6. Clinica juridică universitară;
 7. Autoguvernanța studențească.

 

Art. 20 Conducerea FDȘS asigură Ombudsmanului studențesc sprijinul necesar în exercitarea atribuţiilor sale.

 

Capitolul IV. DISPOZIȚII FINALE

Art. 21 Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării de către Senatul USARB.

 

Art. 22 Prevederile prezentului regulament pot fi completate sau modificate prin hotărârea Senatului USARB, cu avizul favorabil al Consiliului FDȘS și Comisia Juridică, Cenzori şi Audit intern a Senatului.

 

Art. 23 Procedurile și regulamentele viitoare ce conțin prevederi la activitatea OOS devin parte integrantă a acestui Regulament.