CODUL DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ AL

UNIVERSITĂŢII DE STAT ,,ALECU RUSSO”DIN BĂLŢI

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest document reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi responsabilă pentru nici o utilizare care poate fi făcută din informațiile conținute în acesta.

Prezentul document este proprietatea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Este interzisă multiplicarea şi difuzarea acestuia fără acordul conducerii Universităţii.

 

Preambul

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi (USARB) împărtăşeşte Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Carta Naţiunilor Unite, Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Carta Socială Europeană, Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, Convenţia UNESCO privind lupta împotriva   discriminării   în   domeniul   învăţământului,   Convenţia   ONU   privind   drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, Convenţia ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei, Declaraţia de la Bologna, precum şi alte tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. În acest context, Universitatea este ataşată tradiţiei gândirii libere, libertăţii academice, recunoaşterii drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, pluralismului politic, democraţiei şi principiului supremaţiei legii, fiind adoptat Codul de Etică și Integritate Academică al USARB (2019) .

 

Prezentul Cod de Etică și Integritate Academică (Cod – în continuare) reprezintă un contract moral între  personalul  din învățământul superior (angajat în USARB în calitate de personal  ştiinţifico-didactic, personal  didactic auxiliar, personal  administrativ,  personal  auxiliar  şi  de deservire) și Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi,  vizând și studenți de la Ciclul  I,  II,  III din învățământul superior (comunitate universitară – în continuare), contribuind la dezvoltarea integrităţii academice şi la prestigiul Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi.

Prezentul Cod a fost elaborat cu suportul proiectului European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova (HRLAW), număr de referință 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP din cadrul programului european ERASMUS+.

La interferenţa dintre morală şi drept, Codul este un instrument de orientare, de intervenţie ameliorativă, de evaluare a moralităţii acţiunilor membrilor comunităţii universitare, pe baza unor standarde generale bune pentru fiecare, dar şi pentru societate, conciliind: concurenţă şi cooperare, individualism şi întrajutorare, coerciţie şi liber arbitru cu scopul de a proteja atât libertatea şi demnitatea persoanei, cât şi binele public.

 

Normele cuprinse în cadrul prezentului Cod sunt elaborate în spiritul integrității, responsabilității  și  eticii,  fiind  în  conformitate  cu  prevederile  cadrului  normativ  naţional  și european în acest domeniu. Codul cuprinde norme obligatorii, a căror nerespectare atrage după sine sancţiuni disciplinare/administrative.

 

Scopul principal al Codului este de a apăra şi de a promova drepturile şi interesele legitime ale comunității universitare, în cadrul Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, prin acţiuni independente şi confidenţiale. Membrii comunității universitare pot depune la Oficiul Ombudsmanului Studențesc și la Comisia de Etică Profesinală plângeri legate de acţiunile sau omisiunile personalului din învățământul superior sau al serviciilor universitare, precum şi de a face sugestii cu privire la aspectele de predare și/sau sociale.

 

Prin implementarea prezentului Cod se urmăresc următoarele obiective:

– Promovarea comportamentelor etice și descurajarea practicilor lipsite de integritate în rândul membrilor Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi.

– Crearea unui climat de bună colaborare și încredere reciprocă.

– Generarea  unui  nucleu  de  integritate  care  să  iradieze  și  în  rândul  altor  structuri  cu  care relaționează mediul academic.

Imprimând consistenţă poziţiilor etice definitorii prin dezaprobarea comportamentului neadecvat, având ca suport cadrul legal, Codul asigură o conduită morală a membrilor comunităţii academice  a  Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi prin  promovarea  unei  culturi  instituţionale adecvate, bazate pe un ansamblu de drepturi şi obligații ce decurg din valori relevante şi norme călăuzitoare, aplicabile în situaţii concrete întru afirmarea unei interacţiuni sociale armonioase, fapt ce ar consolida cadrul de realizare a performanţei, de fructificare pozitivă și eficientă a potenţialului profesional şi uman al tuturor membrilor comunităţii universitare.

 

Capitolul I Principii generale

Art. 1 Codul Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi este întocmit în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Codului Educației al Republicii Moldova, Strategia națională de integritate și anticorupție pentru  anii 2017-2020 (Plan de acțiuni, Prioritatea II.2. Abordarea sectorială a corupției), Plan sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anii 2018-2020, precum și ale legislaţiei în domeniul educaţiei şi al muncii, cu respectarea drepturilor omului şi onorarea responsabilităţilor de către universitari.

 

Art. 2 Codul este elaborat în raport cu valorile, principiile şi normele etice profesionale generale ale: libertăţii academice, autonomiei personale, dreptăţii şi echităţii, respectului şi toleranţei, profesionalismului, meritului, transparenţei, responsabilităţii profesionale şi sociale, onestităţii şi corectitudinii intelectuale, bunăvoinţei şi grijii.

 

Art. 3 Este un document cu funcţie de ghid în desfăşurarea relaţiilor moral-profesionale dintre comunitatea universitară, precum şi în desfăşurarea relaţiilor dintre membrii comunităţii universitare şi colaboratorii externi.

 

Art. 4 Prezentul Cod are drept scop a promova cadrul unui anturaj al: corectitudinii, încrederii, colegialităţii, politeții, discreţiei, solidarităţii întru a favoriza crearea unei armonii între componentele academice – didactică şi de cercetare – , dar şi a tuturor activităţilor universitare în general, toate contribuind la menținerea profilului moral al societăţii, acesta având un impact adecvat asupra vieţii extracurriculare.

 

Art. 5 Prezentul Cod reflectă vocaţia etică a Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi în calitate de instituţie angajată să respecte rigorile înaintate de standardele naţionale întru a promova valorile şi normele ethosului academic, ale responsabilităţii şi subordonării ierarhice, ale apărării demnităţii şi integrităţii persoanei, ale dezvoltării egalităţii.

 

Art. 7 În spaţiul Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi este interzisă orice formă de discriminare, inclusiv în cadrul:  admiterii şi înmatriculării studenţilor, evaluării rezultatelor  academice,  angajării şi evaluării personalului didactic, a salariaţilor Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, promovării în organisme sau funcţii de conducere, al accesului la drepturile oferite de Carta Universitară.

 

Art. 8 Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, în ansamblul său, dar și fiecare persoană salarizată sau voluntară care activează în cadrul instituției vor veghea la respectarea Codului, bazându-se pe următoarele principii:

 

– Principiul  Integrității  –  membrii  comunității  universitare  își  vor  realiza  toate activitățile în mod etic și incoruptibil, pentru a nu compromite reputația personală, precum și prestigiul instituției de învățământ prin săvârșirea unor fapte imorale sau nedemne.

– Principiul Libertății Academice – membrii comunității universitare sunt liberi a-și

exprima deschis opiniile științifice și profesionale în cadrul cursurilor, seminarelor, conferințelor, dezbaterilor, dar și al lucrărilor elaborate și susținute, precum și a-și desfășura activitatea didactică, de cercetare și de creație fără a fi supuși cenzurii sau îndoctrinării dogmatice.

– Principiul Dreptății și Echității – membrii comunității universitare sunt tratați corect și  echitabil,  indiferent  de  gen,  vârstă,  rasă,  dizabilități,  orientare  sexuală,  naționalitate,  etnie, religie, categorie socială, stare materială sau mediu de proveniență, asigurând egalitatea de șanse, tratarea nepărtinitoare și evitând abuzul de putere.

– Principiul Transparenței – membrii comunității universitare au obligația de a asigura accesul la informație în ceea ce privește admiterea, evaluarea, angajarea și promovarea în cadrul Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, asigurând o informare exhaustivă și veridică.

– Principiul Onestității – se manifestă în raport cu corectitudinea intelectuală și presupune respectarea dreptului de autor pentru diferite categorii de lucrări cu caracter științific, psihopedagogic, didactic, precum și interzicerea fraudelor intelectuale și/sau de contrafacere.

– Principiul Respectului și Toleranței – presupune un mediu academic favorabil pentru studiu și cercetare, în egală măsură, tuturor membrilor comunității universitare, lipsit de orice manifestare și formă de hărțuire, exploatare, umilire, dispreț, amenințare sau intimidare, iar disputele se rezolvă prin argumente raționale și nu prin utilizarea unui limbaj vulgar sau acțiuni

care reprezintă atacuri la persoană.

– Principiul Confidențialității – comunitatea academică are obligația să respecte confidențialitatea în aspecte ce țin de viața privată, precum și a solicitărilor personale referitoare la păstrarea confidențialității, să nu dea informații decât cu acordul decanatului sau rectoratului și numai persoanelor împuternicite, și numai dacă există motive îndreptățite.

– Principiul Loialității – presupune obligaţia fiecărui membru al comunităţii universitare de a susţine obiectivele, strategiile şi politicile acesteia în scopul realizării misiunii şi creşterii competitivităţii ei.

 

Capitolul II Standarde de integritate în procesul educațional

  (9) În cadrul prezentului Cod sunt stabilite trei standarde de integritate în vederea promovării procesului educațional al Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, care sunt tratate în conformitate cu prevederile cadrului normativ naţional și european în acest domeniu:

 

(10) Standarde   privind   relaţiile   dintre   personalul   științifico-didactic/personalul didactic:

 1. a) Să promoveze respectul reciproc între cadrele didactice din cadrul Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi
 2. b) Să manifeste intransigenţă anunţând şi demascând orice tentativă de corupţie, dacă aceasta există şi poate fi dovedită în rândul cadrelor didactice;
 3. c) Să militeze împotriva oricărei forme de plagiat în activitatea de cercetare ştiinţifică sau în activitatea de elaborare a materialelor metodico-didactice;
 4. d) Să militeze împotriva discriminării din mediul academic;

 

(2) Standarde   privind   relaţiile   dintre   personalul   științifico-didactic/personalul didactic şi studenți:

 1. a) Să se  promoveze  spiritul  de  colegialitate  şi  respectul  reciproc  între  toţi  studenții instituţiei;
 2. b) Se intrezice violența / constrîngerea fizică sau psihică (violența psihică constituie amenințarea, ridicarea tonalității sau strigare la coleg de serviciu sau student și viceversa). Orice situație de conflict trebuie să se rezolve pe cale amiabilă conflictele sau disputele ce pot apărea în relaţiile dintre profesori și studenți, evitându-se un limbaj sau ton necorespunzător;
 3. c) Este sancţionabilă disciplinar orice formă de fraudă academică, cum ar fi: practici corupte în procesul de elaborare și susținere a tezelor de an/licență/master/doctorat.
 4. d) Este interzisă procurarea sau preluarea lucrărilor, proiectelor sau a lucrului individual efectuat de alţi colegi şi raportarea acestora ca rezultate proprii, substituirea lucrărilor sau a identităţii acestora, plagiatul (copiatul) total sau parţial la lucrări sau alte tipuri de verificări;
 5. e) Decanul și Șeful de Catedră vor analiza semestrial (după sesiuni de examinare) evaluarea profesorilor de către studenți din baza de date DMC USARB (sondaje).
 6. f) Este interzisă comiterea de profesor sau student a unei fapte imorale incompatibile cu statutul său sau funcţia deţinută în cadrul USARB (hărțuire sexuală sau întreținerea relațiilor intime).

 

Capitolul III. Drepturile şi obligaţiile membrilor comunităţii universitare

Art. 10 Membrii comunităţii universitare din cadrul Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi au drepturi şi obligaţii ce decurg din legislaţia generală în vigoare, din Carta şi Regulamentele Universităţii, precum şi din prevederile contractului individual şi colectiv de muncă sau de studii.

 

Art. 11 (1) Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi încurajează, promovează şi protejează performanţele în activitatea didactică, de cercetare, culturală şi sportivă; asigură recunoaşterea meritelor, a creativităţii ce contribuie la creşterea prestigiului instituţional; asigură aprecierea şi ierarhizarea calitativă în funcţie de rezultatele obţinute.

(2) Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi apără dreptul la proprietatea intelectuală, cultivă competiţia loială şi devotamentul faţă de domeniul de specialitate şi faţă de instituţie.

 

Art. 12 (1) Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi protejează dreptul la confidenţialitatea privind viaţa privată a membrilor ei;

(2) Membrii comunităţii universitare sunt chemaţi să contribuie la evitarea şi, după caz, la soluţionarea situaţiilor de conflict (personal, material, de rol, în interiorul instituţiei, precum şi în cadrul colaborărilor externe).

 

Art. 13 Fiecare membru al comunităţii academice are datoria de a participa la activităţile de învăţământ şi de cercetare ale Universităţii, precum şi la organizarea şi conducerea acestora; dispune de dreptul de a-şi alege subiectele de cercetare şi de studiu, de a interpreta şi valorifica rezultatele   cercetării,   contribuind   la   ridicarea   gradului   de   competitivitate   a   programelor academice.

 

Art. 14 (1) Membrii comunităţii universitare au asigurate deplina libertate de gândire, de conştiinţă şi de manifestare în activitatea profesională în temeiul exercitării şi respectării autonomiei personale.

(2)  Membrii  comunităţii  universitare  se  pot  asocia  în  sindicate,  în  scopul  apărării drepturilor prevăzute de lege; au dreptul să înfiinţeze societăţi ştiinţifice, culturale şi asociaţii sportive, naţionale şi internaţionale sau să facă parte din ele în măsura în care acest lucru nu influenţează negativ prestigiul şi imaginea instituţiei.

 

Art. 15 Membrii comunităţii universitare au următoarele drepturi:

(1) Dreptul  de  a  înainta  o  reclamație  Oficiului  Ombudsmanului  Studnțesc  (OOS  –  în continuare) și Comisiei de Etică profesională legată de orice litigiu ce ar fi obiect al prezentului Cod;

(2) Dreptul de a fi liber în comunicare cu mediul academic în conformitate cu dispozițiile anterior expuse;

(3) Dreptul la o analiză amplă a problemei în conformitate cu principiile de bază, aliniindu- se conceptului de dreptate și echitate;

(4) Dreptul de a avea acces la orice informație de interes public;

(5) Dreptul de a beneficia de o abordare a plângerilor cu o deosebită scrupulozitate și diligență în concordanță cu regulile de bază, respectându-se ambele parți în proces.

 

Art. 16 Membrii comunităţii universitare au următoarele obligaţii:

(1) Să respecte prevederile legilor în baza cărora îşi desfăşoară activitatea, ale Codului muncii, ale Cartei Universităţii, ale Regulamentului de ordine interioară, precum şi hotărârile conducerii Universităţii, a facultăţilor, a departamentelor şi a catedrelor;

(2) Să  respecte  ordinea,  moralitatea,  onoarea  personală  şi  drepturile  celorlalţi  atât  în interiorul Universităţii, cât şi în afara ei;

(3) Să  asigure  dezvoltarea  unui  climat  de  civilitate,  respect  reciproc,  recunoaştere  şi preţuire a demnităţii individuale, bunăvoinţă, toleranţă, grijă, solidaritate, ataşament faţă de instituţie şi faţă de valorile pe care aceasta le promovează;

(4) Să-şi îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile didactice, de studii, de serviciu, în acord cu principiul profesionalismului;

(5) Personalul   științifico-didactic/didactic   trebuie   să   probeze   calităţi   ştiinţifice   şi psihopedagogice,  obiectivitate,  spirit  de  dreptate,  corectitudine  în  activitatea  de predare-învăţare, de cercetare şi publicare, de evaluare a performanţei;

(6) Personalul   științifico-didactic/didactic   trebuie   să   respecte   principiul   proprietăţii intelectuale, să precizeze contribuţia personală într-o cercetare desfăşurată prin acord de colaborare, să utilizeze informaţia prin citarea corectă şi indicarea sursei de documentare;

(7) Personalul din învățământul superior este obligat să nu primească, să nu ofere şi să nu tolereze folosirea unor mijloace ilicite în desfăşurarea activităţii lor;

(8) Studenţii au obligaţia să respecte autoritatea personalului din învățământulul superior, precum şi autoritatea organismelor de conducere ale Universităţii şi ale facultăţilor;

(9) Studenţii sunt obligaţi să nu primească, să nu ofere şi să nu tolereze folosirea unor mijloace ilicite în timpul examinării, în pregătirea lucrului individual, a tezelor de licenţă, a tezelor de master și a tezelor de doctorat; să nu comită fraudă intelectuală;

(10) Studenţii sunt obligaţi să folosească în mod civilizat patrimoniul Universităţii; să nu deterioreze baza materială din sălile de curs şi de seminar, din laboratoare, biblioteci,

 

cămine, cantine, terenuri sportive, spaţii amenajate pentru recreere;

(11) Membrii comunităţii universitare trebuie să se abţină de la comiterea oricăror fapte care pot afecta prestigiul şi imaginea Universităţii.

 

Art. 17 Constituie încălcări ale obligaţiei de loialitate:

(1) desfăşurarea  de  acţiuni  care  ar  conduce  la  prejudicii  financiare,  la  pierderea  unor drepturi patrimoniale sau nepatrimoniale, dobândite în mod legal de către Universitate;

(2) îndemnarea  studenţilor,  în  cadrul  activităţilor  didactice,  să  abandoneze  cursurile universitare în favoarea unei alte instituţii de învăţământ;

(3) angajarea în acţiuni care, în condiţiile legii, constituie concurenţă neloială;

(4) desfăşurarea de acţiuni menite să discrediteze universitatea sau să afecteze în mod grav imaginea şi prestigiul acesteia.

Art. 18 Membrii comunităţii academice nu pot participa la următoarele activităţi care implică soţul sau rude până la gradul IV, inclusiv, sau un afin până la gradul III, inclusiv:

 1. a) concursuri de admitere;
 2. b) activităţi de evaluare a studenţilor (comisii de examene);
 3. c) îndrumarea tezelor de licenţă şi a tezelor de master;
 4. d) conducerea doctoratelor;
 5. e) activităţi de evaluare a personalului științifico-didactic/didactic;
 6. f) concursuri pentru ocuparea posturilor vacante;
 7. g) comisii de analiză şi recepţie a lucrărilor din contractele de cercetare ştiinţifică;
 8. h) comisii de cercetare disciplinară, de etică şi control;
 9. i) comisii de achiziţii, comisii de atribuire de burse, premii, recompense, titluri şi grade onorifice.

 

Art. 19 Membrii comunităţii universitare trebuie să probeze competenţă ştiinţifică şi profesională, precum şi calităţi morale pentru asigurarea obiectivității concursurilor, astfel încât, angajarea şi evaluarea activităţii membrilor comunităţii academice să se facă pe criterii de autoritate şi calitate profesională şi morală.

 

Art. 20 Este interzisă desfăşurarea, pe teritoriul Universităţii de Stat,,Alecu Russo” din Bălţi, a unor activităţi ofensatoare cultelor care funcţionează în mod legal în ţara noastră.

 

Capitolul IV. Abaterile de la Codul de Etică și Integritate Academică şi sancţionarea lor

Art. 21 Se consideră abatere de la Cod şi se sancţionează următoarele:

 1. a) frauda sub orice formă în activitatea de predare, învăţare, cercetare ştiinţifică şi în celelalte activităţi din Universitatea de Stat din Moldova;
 2. b) corupţia sau favorizarea acesteia (de la acte de mituire până la trafic de influenţă, cu

recurs la bani, servicii, cadouri);

 1. c) distrugerea, alterarea sau   falsificarea   documentelor   şi   a   bazelor   de   date   ale Universităţii, precum şi utilizarea lor în scopuri ilicite;
 2. d) furnizarea de informaţii false conducerii Universităţii;
 3. e) obstrucţionarea activităţii de instruire şi educare, de cercetare ştiinţifică, administrativă sau a oricărei funcţii a Universităţii;
 4. f) orice formă de agresare fizică sau morală;
 5. g) favoritismul sub orice formă;
 6. h) obţinerea, pretinderea sau nerefuzarea unor avantaje necuvenite;
 7. i) participarea la activităţi didactice şi manifestări ştiinţifice sub influenţa alcoolului;
 8. j) îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sub influenţa alcoolului;
 9. k) folosirea unui limbaj contrar spiritului academic;
 10. l) intrarea neautorizată în spaţiile în care accesul este reglementat prin măsuri speciale;
 11. m) practicarea unor atitudini şi comportamente indecente, insultătoare sau obscene;
 12. n) utilizarea neautorizată şi  provocarea   de  prejudicii,  cu  vinovăţie,  patrimoniului

Universităţii;

 1. o) denigrarea publică a  personalului  sau  instituţiei  de  către  membrii  comunităţii

universitare;

 1. p) folosirea abuzivă a calităţii de membru al comunităţii academice în scopuri personale;
 2. q) organizarea şi desfăşurarea de activităţi politice în Universitate, precum şi folosirea numelui Universităţii, a resurselor  umane,  financiare sau  materiale ale  acesteia în scopuri politice;
 3. r) discriminarea sub orice formă.
 4. s) refuzul nemotivat al titularului de curs sau persoanei cu funcție de conducere de a participa la procesul de acreditare, precum și divulgarea de informații false sau eronate în procesul de acreditare al specialității.

 

Art. 22 (1) Este interzis şi se sancţionează plagiatul sub orice formă. Plagiatul academic este acțiunea de preluare a unor produse de muncă intelectuală și presupune expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic a unor creații intelectuale originale extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale.

(2)  Este  interzis  să  se  facă  abuz  de  statutul  socio-profesional/poziţia  ierarhică  în exploatarea rezultatelor muncii ştiinţifice ale altor profesionişti şi se sancţionează încălcarea dreptului la proprietate intelectuală.

(3) Prezentul Cod nu suplineşte aplicarea prevederilor codurilor și ale regulamentelor pentru cercetarea ştiinţifică de profil.

 

Art. 23 Este interzisă şi se sancţionează hărţuirea sexuală a angajaţilor Universităţii de Stat din Moldova, a doctoranzilor, a masteranzilor, a studenţilor şi a candidaţilor. Sub incidenţa acestei prevederi intră, printre altele, următoarele fapte:

 1. a) condiţionarea angajării, numirii, admiterii sau evaluării personalului din Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, a studenţilor,  a  masteranzilor,  a  doctoranzilor,  prin  obţinerea  unor favoruri sexuale;
 2. b) practicarea unor comportamente sau atitudini de natură sexuală, implicite sau explicite, fizice sau verbale, prin care se urmăreşte obţinerea unor avantaje personale;
 3. c) promovarea unor conduite care au ca intenţie sau ca efect crearea unei intimităţi jenante, a unui climat de muncă ostil sau conflictual ori care conduc la afectarea performanţelor în muncă ale salariaţilor şi studenţilor Universităţii de Stat Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi;
 4. d) folosirea unor ţinute  vestimentare  indecente  în  raporturile  publice  de  pe  teritoriul Universităţii de Stat,,Alecu Russo” din Bălţi. (Trebuie de dat info suplimentar explicativ…)

 

Art. 24 Constituie abatere folosirea de către studenţi a unor mijloace ilicite atunci când sunt supuşi evaluării prin examene, colocvii, referate, teze de licență și de master. Se consideră mijloc ilicit orice procedeu de pregătire a răspunsurilor solicitate de examinatori în afara cunoştinţelor deţinute de către studenţi.

 

Art. 25 (1) Este interzisă deţinerea şi comercializarea, în spaţiile Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, a produselor periculoase: droguri, arme, substanţe explozibile.

(2) Se interzice consumul de narcotice sau droguri în spaţiile Universităţii de Stat din

Moldova.

(3) Se interzice comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în spaţiile academice ale Universităţii de Stat din Moldova.

 

Art. 26 (1) Încălcarea prevederilor Codului atrage după sine sancţiuni prevăzute în Codul Muncii, în Regulamentele de ordine interioară ale Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, de desfăşurare a activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică.

(2) Competenţa şi procedura aplicării sancţiunilor sunt cele stabilite de legislaţia prevăzută

la alineatul precedent.

 

Art. 27 Dacă una dintre faptele reglementate întruneşte condiţiile pentru a atrage şi altă formă de

răspundere, Biroul Senatului are obligaţia de a sesiza organele de stat competente.

 

Dispoziții finale:

Art.  28  Respectarea  prezentului  Cod  este  supravegheată  de  către  Oficiul  Ombudsmanului

Studențesc și Comisia de Etică și Integritate Academică a Universităţii de Stat Alecu Russo din Bălți.

Art. 29 Oficiul Ombudsmanul Studențesc este organizat şi funcţionează în cadrul FDȘS, dar acoperă toate facultățile Universităţii de Stat Alecu Russo din Bălți cu rolul de a consilia în condiţii de independenţă, imparţialitate, confidenţialitate, pe membrii comunităţii academice, din rândul  studenților, care se consideră trataţi incorect.

 

Art. 30 Comisia de Etică și Integritate Academică a Universităţii de Stat Alecu Russo din Bălți este constituită din părţi relativ egale, inclusiv: personalul din învățământul superior, studenți de la Ciclul I, II, III și reprezentanți ai angajatorilor.

 

Art. 31 Comisia de Etică și Integritate Academică are ca principale atribuţii:

 1. a) să iniţieze şi să promoveze modificări şi amendamente la Cod;
 2. b) să se autosesizeze şi să primească sesizări în legătură cu încălcarea normelor Codului;
 3. c) să analizeze şi să soluţioneze reclamaţiile şi sesizările referitoare la abaterile disciplinare;
 4. d) să prezinte un raport anual în faţa Senatului Universităţii de Stat Alecu Russo din Bălți.

 

Art. 32 În contractul individual de muncă, respectiv, în contractul individual de studii, se va include o clauză prin care angajatul sau studentul menţionează că a luat act de prevederile Codului şi se angajează, sub semnătură proprie, să respecte prevederile acestuia.

 

Art. 33 Prezentul Cod a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii de Stat Alecu Russo din Bălți din  ________________ 2019, dată de la care intră în vigoare.